Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirRamazan Keskin


SALÂT-NAMAZ (1-5)

Ramazan Keskin Hocanın Namazla İlgili Seri Yazısı


      SALÂT- NAMAZ (1)
Salât kelimesi Arapça bir kelimedir. Namaz kelimesi Farsça bir kelimedir. Dün ve bugün ki Türkçemizde genel olarak Salât yerine Namaz sözcüğü kullanılır. 
Allah (cc) Âdem (as.)´den Hz. Muhammed (as)´e kadar gönderdiği bütün Peygamberlere Salâtı (Namazı) Farz kılmıştır. 
Salât; kul´un Rabbine inkıyadı, boyun eğmesi ve itaat etmesini gösteren bir ibadettir. 
Salât; kulun Rabbini hatırlaması eylemidir.
Salât; kulun Allah´ın emirlerine ve nehiylerine (yasaklarına) göre hayatını tanzim etmesidir. 
Salât; Allah´ın emirlerine ve yasaklarına azami derecede riayet etmektir. 
Allah (cc) Musa (as)´ya ?´ Beni hatırlamak için Namaz kıl.? Tâhâ Suresi Ayet 14. Bu Ayet-i Kerimede de açıkça görüldüğü gibi Namaz, Allah´ı hatırlama eylemidir. 
Allah´ı hatırlamak ise O´nun emir ve yasaklarına uymaktır. Kur´an-ı Kerimde Rabbimiz bize şöyle hitap etmektedir: ? Beni zikredin (anın) ki Ben de sizi zikredeyim (anayım) Bana şükredin nankörlük etmeyin.? Bakara Suresi Ayet 152. 
Biz Rabbimizi hatırlarsak, Rabbimiz de bizi hatırlar. 
Rabbimizin bize gösterdiği istikamette, hayatımızı sürdürürsek, O´da bizi genişliği yerlerle gökler arası olan Cennetle mükâfatlandıracaktır. 
Bizler Salâtımızı ikame etmekle görevli olduğumuz gibi Aile fertlerimize de Salât´ı emretmekle sorumluyuz. Bu hususta Rabbimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed´e şöyle hitap etmektedir: ?Aile fertlerine Namazı emret ve kendin de Namazın zorluklarına sabret??Tâhâ Suresi Ayet 132. Bu Ayet-i Kerimedeki hitap her ne kadar Hz. Muhammed´e ise de O´nun Ümmeti olan biz Müslümanları da kapsamaktadır. 
Allah´ın gönderdiği bütün Resuller, gönderildikleri kavimlerine Namazı, Zekâtı öncelikle kendi Ailelerine ve diğer İnananlara emretmişlerdir. Bu hususta şu örneği hatırlatmak isterim: ? Kitapta İsmail´i de zikret çünkü O sözünde duran Resul- Nebi idi. O ehline Namaz kılmayı, Zekât vermeyi emrederdi. Rabbinin razı olduğu bir kimseydi.? Meryem Suresi Ayet 54?55. Bir örnek daha verelim. Beşikteyken konuşan İsa (as)´nın şu sözünü Rabbimiz Kur´an-ı Kerimde bize haber vermektedir: ?İsa ?ben Allah´ın kuluyum´ dedi. ?O bana Kitap verdi (verecek) ve beni Peygamber yaptı (yapacak). Beni bulunduğum her yerde mübarek (yararlı) kıldı. Sağ olduğum sürece bana Namaz kılmayı, Zekât vermeyi emretti.´? Meryem Suresi Ayet 30?31. 
Şuurlu şekilde kılınan Namaz, kılan kimseyi her türlü kötülüklerden uzaklaştırır. Bu hususta Rabbimiz bize şu emrini hatırlatıyor. Peygamberimize hitapla: ? Kitaptan sana Vahyedileni oku ve Salâtı ikame et (Namazı dosdoğru kıl). Şüphesiz Namaz fahşa (her türlü Allah´ın yasakladığı şey) ve münkerden men eder. Elbette Allah´ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.? Ankebut Suresi Ayet 45. Bu Ayet-i Kerimede de görüldüğü gibi Namaz kişiyi her türlü kötülüklerden alıkoyandır. Namaz kıldığı halde kötülüklerden kendisini arındıramıyorsa bir insan, bu demektir ki Namazın önem ve ehemmiyetini daha kavrayamamıştır. Gereği gibi Namaz kılmamaktadır. Çünkü Namaz kişiyi her türlü kötülüklerden alıkoyandır. 
Ey Rabbimiz! Bizleri kötülüklerden arındıran gerçek Namaz kılanlardan eyle. Vesselam.
Not: Gelecek yazımızda bu konuya devam edeceğiz.
 
       SALÂT-NAMAZ (2

S)alât; kulun Rabbini hatırlamasıdır. 
Rabbimiz, Kur´an-ı Kerimin birçok Ayet-i Kerimelerinde Namazı ikame edin ve Zekâtı veriniz diye emretmektedir. Örneğin; ?Mü´min erkekler ve Mü´mine kadınlar birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, NAMAZI kılar ve ZEKÂTI verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür hüküm ve hikmet sahibidir.? Tevbe Suresi Ayet 71. 
Rabbimiz, muttakileri bize şöyle haber vermektedir:?Onlar ki gaibe inanırlar, Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah rızası için harcarlar.? Bakara Suresi Ayet 3. Bu örnek olarak verdiğimiz iki Ayet-i Kerimede de görüldüğü gibi Namaz ve Zekât birlikte zikredilmiştir. İslamî literatürde Allah için yapılan harcamalara; Zekât, İnfak ve Sadaka olarak ifade edilir. Yerine göre zaman zaman bu üç kelimeden biri kullanılır. Zekât; sınırı belirlenen bir İnfaktır. Sadaka ve İnfak ise sınırı belirtilmemiş, kişinin vicdanına ve o günkü şartlara bağlı olarak serbest bırakılmıştır. 
Rabbimiz, Kur´an-ı Kerimde Salâtı emrediyor ve Resulümüz Hz. Muhammed (as) bizatihi kendisi örnek olarak bizim hangi vakitlerde kaç rekât Namaz kılacağımızı öğretiyor ve emrediyor. Bir Hadis-i Şerifte Resulullah´ın şöyle buyurduğu rivayet ediliyor: ?(Sallu reytumuni kema usalli.) Namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz de Namaz kılınız.? Buhari ve diğer hadis mecmualarında bu ifade ile bize rivayet edilmiştir. 
Resulümüz Hz. Muhammed (as) bir günde (24 saat) beş vakit Namaz olduğunu ve bu vakitleri belirtmiştir. Salat´ul Fecr ,(Sabah Namazı), Salat´ul Zuhr, (Öğlen Namazı), Salat´ul Asr, (İkindi Namazı), Salat´ul Mağrib, (Akşam Namazı), Salat´ul Îşa, (Yatsı Namazı) olarak vakitleri belirlemiştir. Bu beş vaktin Farzlarını da yine bize şöyle bildirmiştir. Sabah iki rekât, öğlen dört rekât, ikindi dört rekât, akşam üç rekât ve yatsı dört rekât olarak bildirmiştir. Bu Namazların sünnetlerine gelince iki+dört+iki+dört+iki+dört ve üç rekât vitir kılınmasını tavsiye etmişlerdir. 
Resulümüz Hz. Muhammed (as) Namazın içindeki farzları şöyle belirlemiştir: 1- Salât´a Niyet etmek ( hangi vakit Namazı kılacağına kalbiyle niyet etmek.) 2- İftitah tekbiri,( tahrim tekbiri) Allah´u Ekber diyerek Salât´a durmak. 3- Kıyam (ayakta durmak). 4- Kırât ( Kur´an-ı Kerimden Fatiha Suresini veya kolayına gelen Ayetlerden birkaç tanesini okumak), Namazda Fatiha´nın okunması Peygamberimizin emridir. 5- Rûkü. (Allah için eğilmek ve ibadet etmek) 6- Secde. (Allah için boyun eğmek ve alnını yere koymak. 7- Tahiyyet da oturmak ve selam vermek. (Namaz´ın son rekâtının secdelerinden sonra bir miktar oturmak ve selam vermek) şeklinde bize öğretmiştir.
Son zamanlarda yoldan çıkmış bazı kimselerin Namaz rekâtlarıyla ilgili ileri geri konuşmalarına şahit olmaktayız. Şöyle diyorlar; madem ki Salât aynı zamanda bir duadır diyerek İslam´ın temel Rükun´larıyla ilgili olarak ileri geri konuşmaları açık bir SAPIKLIKTIR. Bunun böyle bilinmesini isteriz. 
Ey Rabbimiz! Bizleri, Resulünün tarif ettiği ve bizatihi uyguladığı gibi Namaz´ı kılanlardan eyle. Vesselam.
Not: Bu konuya devam edeceğiz.
Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar, kar, dağ, gökyüzü, açık hava ve doğa

        SALÂT-NAMAZ (3)

Salât; kul´un Rabbini hatırlamasıdır.

Salât; kul´un Rabbine manen yükselmesidir. Kul´un miracı salât´tır.

Allah insanı ruh ve bedenden müteşekkil yaratmıştır.
Bedenimizin nasıl ki, gıdaya ihtiyacı varsa, ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. Bedenin gıdası; yeme, içme, evlenme, giyinme ve barınmadan ibarettir. Ruhun gıdası ise Allah´ı anmak ve hatırlamaktır. ?İnananlar, Allah´ı anmakla gönülleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, ancak Allah´ı anmakla huzur bulur.?Ra´d Suresi, Ayet 28. Ruhun gıdası Allah´ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Bir Mümin Allah´ın emir ve yasaklarına ne kadar tabi oluyorsa o kadar mutludur. Asıl mutluluk kişinin imanı ile doğru orantılıdır. Gerçek Müminlerin hayatında stres hastalığı olmaz.

Batılı dünya sistemleri, toplumlarının maddi ihtiyaçlarını karşıladılar fakat toplumlarının ruhunu tamamıyla göz ardı ettiler. Bu nedenle batılı toplumların insanı mutlu değildir. Dünyada en stresli insanlar batılı insanlardır. Fakr-u zaruret içerisinde olan Afrikalı insanlar bu batılı insanlardan daha mutludurlar.

Resullerin tebliğlerinden sonra insanlar zaman içerisinde iki kısma ayrıldılar. İnananlar ve inanmayanlar. Tevhid ehli olanlar ve Tevhid-i inkâr edenler olarak günümüze kadar bu şekilde devam etmektedirler. Bugün de inanlar olduğu gibi inanmayanlar da vardır. Bu hususu Rabbimiz bize şöyle haber vermektedir: ?Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, Salâtı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Onlar (Cehennemdeki) ğay denilen yere atılacaklardır.? Meryem Suresi, Ayet 59
İslam dininin temel rükünlerinden biri de salât´tır. Salât dinin direğidir. Resulümüz Hz. Muhammed (a.s)´dan şu Hadis-i Şerif, tüm hadis mecmualarından bize gelen rivayette şöyle denilmektedir: ?İslam binası beş(5) temel üzerine bina edilmiştir. 1-Kelime-i Şahadet 2-Salât(Namaz) 3-Zekât 4-Savm(Oruç) 5-Hac (Mescid-i Haram´ı ziyaret etmek).? Bunlar İslam´ın beş(5) temel rüknüdür. İslam bu beş şeyden ibaret değildir. Bunlar temel esaslardır. İslam ise Mushaf´ın tamamıdır. Mushaf; iki kapak arasındaki Kur´an ayetlerinin tamamıdır. Bu nedenle zaman zaman şu yanlışlık yapılıyor. İslam´ın şartı beş´tir, diye. Hâlbuki bu beş husus İslam´ın temel taşlarıdır. Bunun böyle bilinmesi gerek.

Salât ile ilgili olarak Rabbimiz Kur´an´ı Kerim´de bize şöyle haber vermektedir: ?Kasem olsun ki, Müminler felâha(kurtuluşa) ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında saygılıdırlar.? Mü´minun Suresi, Ayet 1?2

Kurtuluşa ermenin yolu, Allah´a iman, huşu içinde namaz kılmak ve diğer emir ve yasaklara uymakla mümkündür.
Rabbimiz, bize şöyle haber vermektedir: ?İnanan o kimseler namazlarını korurlar.? Mü´minun Suresi, Ayet 9
İnanan kimselerin öncelikli olarak namazlarına gerekli ehemmiyet ve önemi vermeleri esastır.

Rabbimiz, bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: ?Namazları ve orta namazı muhafaza edin. Gönülden bağlılık ve saygı ile Allah´ın huzurunda durun.? Bakara Suresi, Ayet 238

Rabbimiz, bizim nasıl dua edeceğimizi de Kur´an´ı Kerim´de bizlere şöyle haber vermektedir: ?De ki, benim Salâtım (Namazım), İbadetim(Haccım), Hayatım ve Ölümüm hep Âlemlerin Rabbi Allah içindir. O´nun ortağı yoktur, bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.?En´am Suresi, Ayet 162?163

Ey Rabbimiz! Bizleri Dininde samimi olan kullarından eyle. Vesselam.
NOT: Gelecek yazımızda bu konuya devam edeceğiz.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, oturma odası, masa ve iç mekan
 
 
        SALÂT-NAMAZ (4)

Salât; Allah´ın zikrine koşmaktır. Allah´ı zikretmek en büyük ibadettir.

Rabbimiz, Kur´an´ı Kerim´de bizlere şöyle haber vermektedir: ?Ey inananlar! Cuma günü Salât (Namaz) için çağrıldığınız zaman(Cuma ezanını işittiğinizde) Allah´ın Zikrine koşunuz. Alış-veriş´i bırakınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Salât eda edildikten sonra yeryüzüne dağılın ve Allah´ın lütfünden nasibinizi arayın. Allah´ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz.? Cuma Suresi, Âyet 9 ? 10

Bu Ayet-i Kerimeden de açıkça anlaşıldığı gibi Cuma saatinde alış-verişin bırakılması emrediliyor. Salât´ın tamamlanmasından sonra ise insanların yeryüzüne dağılıp, Allah´ın lütfünden rızıklarını aramaları emrediliyor.

Salât ibadetinin zamanını Rabbimiz bizlere şöyle haber vermektedir: ??Şüphesiz Salât (Namaz) Müminlere belirli vakitlerde farz kılındı.? Nisa Suresi, Âyet 103

Cuma günü öğlen vaktinde Cuma Salât´ı Müminler üzerine farz kılınmıştır. Bu ibadet ferdi değildir. Bu ibadet cemaat ile birlikte kılınan bir ibadettir. Diğer günlük Salât´lar(Namazlar) tek başına kılındığı halde Cuma Salât´ı topluca kılınan bir ibadettir. Rabbimiz, Cuma günü Cuma ezanı okunduğu andan itibaren, Müminlerin Cuma Salât´ına iştirak etmeleri için koşmalarını haber veriyor. İnanan her Mümin meşru bir mazereti olmadıkça bu ibadeti yerine getirmek için azami derecede gayret sarf etmelidir.

Allah´ın kullarından Allah´a en saygılı olan kimseler Âlimlerdir. Rabbimiz bizlere şöyle haber vermektedir: Âlimler O kimselerdir ki, ?Allah´ın kitabını okurlar, Salât´ı(Namaz´ı) kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açıktan harcarlar. Asla zarar etmeyecek bir ticareti umarlar.? Fatır Suresi, Âyet 29

Şuayb (a.s) Medyen Halkına Âhlaki prensipleri vaaz ederken, Medyenliler Şuayb (a.s) şu şekilde cevap verdiklerini Allah(c.c) bizlere bildirmektedir: Medyen halkı, Ey Şuayb! ?Dediler, Senin Salât´ın mı sana babalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi mi emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu akıllı bir insansın.? Hud Suresi, Âyet 87

Bu Âyet´de de görüldüğü gibi Salât insanları kötülüklerden uzaklaştıran bir ibadettir.

Ey Rabbimiz! Bizleri Salât´ları (Namazlarımızı) kendilerini kötülüklerden uzaklaştıran kullarından eyle. Vesselam.
NOT: Gelecek yazımızda bu konuya devam edeceğiz.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, sakal ve iç mekan
 
 
        SALÂT-NAMAZ (5)
Salât; Allah´ı hatırlamaktır. Allah´ı zikretmek en büyük ibadettir. Mü´minin miracı namazdır. 
Rabbimiz Kur´an-ı Kerim´de bize şöyle haber vermektedir:
(Allah (c.c), dinine yardım edenler için şu vaatte bulunmaktadır): Yeryüzünde onları iktidara getirdiğimiz takdirde; onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Bütün işlerin sonu Allah´a aittir.? (Hacc Suresi, Ayet 41)
Bu Ayet-i Kerimede de açıkça görüldüğü gibi iktidar mevkiine gelen Müslümanların öncelikle Salât´ı eda etmeleri emrediliyor. Salâtın önemi burada da öncelikli olarak ifade ediliyor. Bununla birlikte zekat vermeleri, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaları gerekir. Bu ayete göre, bugün dünya Müslümanlarının konumu nedir? Bunu hep beraber düşünelim. Her birimiz kendi durumumuzu bir daha gözden geçirelim. Bu hususta ne yapıyoruz? Her geçen zaman bizim aleyhimizde olabilir. Onun için buna dikkat etmeliyiz. Bir Atasözünde şöyle denilmektedir: ?Vakit nakittir.? Zaman çok önemlidir. Birçok şeyin telafisi mümkündür fakat geçen zamanın telafisi mümkün değildir. Kimse, zamanı bugüne kadar durdurabilmiş değildir. Bu nedenle zamanımızı çok iyi değerlendirmeye azami gayret göstermeliyiz. Yarın ki pişmanlık hiç kimseye fayda vermez. 
İslâm Dininin temel rüknü Salâttır. Salâtı olmayanın dininden söz etmek pek mümkün değildir. 
Kur´an-ı Kerim, ne zaman Salâttan söz ederse hemen akabinde de Zekâtı zikreder. Yine Rabbimiz bize şöyle haber vermektedir:
?Salâtı (namazı) kılın, Zekatı verin ve Resul´e itaat edin ki; size rahmet olunsun.? (Nur Suresi, Ayet 56)
Bu Ayet-i Kerime´de de görüldüğü gibi inandığını söyleyen bir mü´minin öncelikle namaz kılması, zekat vermesi ve Resul´e mutlak itaati emrettiğini görüyoruz. 
Ey Rabbimiz!
Bizleri Salâtı ikame eden, zekatını veren, iyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran kullarından eyle. 
Vesselam.
Not: Gelecek yazımızda bu konuya devam edeceğiz.
 
 /resimler/2019-2/19/0933446575802.jpg
 
 

YAZARLAR