Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirEnes TARIM


BEKTAŞ BİLGE BİR KİŞİDİR

Yazarımız Enes Tarım'ın "yeni" yazısı...


Türkistan’dan, önce İran’a, sonra Azerbaycan ve Doğu Anadolu topraklarına gelmiş olan ve sayıları 2 milyona yaklaşan Türkmenler, çok kalabalık olmaları nedeniyle yer bulma sıkıntısı çekmiş ve geldikleri Anadolu topraklarını kendileri için kolayca fethedilebilecek ve daha iyi yaşama imkânları temin edilebilecek bir coğrafya olarak görmüşlerdi.

Böylece Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma dönemi başladı ve bu süreç birkaç asır sürdü.

***                                                                     

Selçuklu yönetiminin kendi ırkdaşları olan Türkmenlere kayıtsız ve ilgisiz davranması ve onları devlet hizmetlerinden uzak tutması, Türkmenleri daima muhalif bir güç kıldı.

Geleneksel yapılarını koruma hususunda çok hassas davranmaları dışa kapalı sosyal bir yapının oluşmasında ve böylece de eski inanç ve geleneklerin devam ettirilmesinde önemli bir etkendi.

Anadolu topraklarına yerleşen Türkmenler Selçuklu devlet yönetiminin bu göçebe yerleşimcileri başından savmaya çalışması ve ilgisiz kalmayı tercihi göçebelerin dillerini kolayca anlayabildikleri derviş ve şeyhleri kendilerine önder olarak kabul etmeleri ve dini bilgilerini onlardan öğrenmelerini beraberinde getirdi.

Sonraları geleneksel göçebe kültürün bir devamı niteliğindeki, bir takım sema ve raks ayinleri icra eden bu şeyh ve dervişlere yönetim kadrosunun ilgi duymuş olması onları kontrol etme ihtiyacından kaynaklanmıştı.

Bu bağlamda Türklerin Horasan ve İran coğrafyasında bulunduklarında, büyük ölçüde İran, hatta kısmen Hint kültürünün tesirinde kalarak yayıldıkları hemen her bölgeye bu kültürlerin izlerini taşımış olmalarını irdelemek gerekir.

Özellikle Selçuklular zamanında Anadolu’da kentlerde yaşayan halk çoğunlukla sünnî anlayışa sahip iken; köylerde ve uç bölgelerde yaşayan Türkmenler şifahî ve geleneksel inanç yapısı taşımakta idiler.

***

Moğol istilası ile birlikte farklı tarikatlara mensup şeyh ve dervişler, gerek emniyet açısından ve gerekse fikirlerini daha kolay yaymak maksadıyla Anadolu’yu kendileri için iyi bir ortam olarak tercih etmişlerdi. 

Dini müesseselerin şehirlerde olması, şehirli halkın, tabiatıyla daha yüksek bir din bilgisi ve kültürüne sahip olmasına; şehirlerden uzak bölgelerde yaşayanların ise, Türkmen şeyh ve dervişlerin etkisinde dini bilgileri zayıf ve inançları çoğunlukla geleneksel ananelere dayalı dini bir hayatı sürdürmesine yol açtı.

9. ve 10. yy da Türkistan’ı adım adım arşınlayan babalar, atalar, şaman dedeler, menkıbeler, nasihatler anlatarak halk üzerinde sevgi ve saygı kazanarak uzun süren yolculuklar sonunda Anadolu’ya ulaşmışlardı. Bunlar Anadolu’da, dede, baba, abdal ve gazi gibi ad ve unvanlarla Orta Asya’daki misyonlarını sürdürmek için dergahlar açtılar.

İşte Mevlanalar, Hacı Bektaş Velî’ler, Ahî Evran’lar, Abdal Musa’lar, Sarı Saltık’lar, Taptuk Emre’ler, Yunus Emre’ler bu misyonun Anadolu’daki kollarıdır.

Farklı kıyafetleri, ağızlarda dolaşan kerametleri ve sade yaşayışlarıyla Türkmen babaları, anlayacakları bir dille, eski Türk ananeleriyle karışık bir şekilde İslamiyeti anlatıyorlardı.

Bu yüzden Türkmen halk kitleleri onların vaazlarını heyecanla dinliyor, söylediklerini uyguluyordu.

Anadolu'ya çeşitli sebeplerle gelerek yerleşen şeyh ve dervişler, burada çok yönlü faaliyetlerde bulunarak, hem Anadolu'nun İslamlaşmasına hem de halkın dini duygularının sürekli canlı tutulmasını sağlayarak onların iyi, dürüst ve ahlak sahibi birer vatandaş olmasına katkıda bulunmuşlardır.

Ve böyle bir ortamda göçebeler arasındaki dini hayat, daha çok eski Türk inanışlarındaki ozanları çağrıştıran babalar vasıtasıyla, şehirlerde yaşanandan farklı olarak, daha basit, sade ve daha çok menkıbelere dayalı, tasavvuf yönü ağır basan bir anlayış biçimiyle yaygınlaştı.

Türkmen boyları hem eski atalarından kalma bir takım geleneksel sözlü inançları da İslam’la beraber bünyelerine taşıdılar.

Sazlı-sözlü şölenleri devam ettirmiş ve namaz, oruç, hac gibi göçebe hayatı ile birlikte ifa edilmesi zor ibadetler, Türkmenlerin ilgisini fazla çekmemişti.

Onlar daha çok din büyükleri olarak bildikleri baba ve dedeler tarafından telkin edilen eski geleneklerine de uygun olan sade bir İslâm anlayışını kendilerine daha yakın bulmuşlardı.

Kendilerine ilahiler, şiirler okuyarak nasihatte bulunan bu şeyhleri eskiden kutsallık verdikleri ozanlara benzetmişler ve onların söylediklerine tabi olmuşlardı.

***

O halde Anadolu’daki İslamlaşmayı medrese ekolü ve tekke/ tarikat ekolü olmak üzere iki grupta değerlendirmek gerek.

Medrese âlimleri Ehli Sünnet inancına bağlı kalırken tarikat ve tekke mensupları ise daha çok mistik düşüncelere bağlı kaldılar.

Neticede Anadolu Selçukluları Sünni İslam anlayışını bir devlet politikası olarak savunurken, Türkmenler ise Müslüman olmadan önceki inanç ve geleneklerin bir kısmını da bünyelerinde taşıyamaya devam ederek zahirî bir İslâm anlayışına tâbi oldular.

Bu anlayış farklılığı sonraki dönemlerde de devam etmiş; kentlerde sufilik karışımı bir Hanefilik göze çarparken; Türkmenler, kendilerine karışık ve sıkıntılı gelen fakihlerin vaazlarından çok eski “kam” ve “ozan”ları andıran sufi önderlere itibar etmişlerdir.

Ve sonuçta Anadolu’da resmî Sünni din anlayışı dışında farklı bir Müslümanlık anlayışı oluşmuştur.

Yine ağır vergiler ve kimi devlet yöneticilerinin Türkmenlere kötü davranmaları Türkmenlerle Selçuklu yönetimi arasında bir mücadelenin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Bu da neticede Türkmenlerin Selçuklu yönetimine karşı bazı  isyan girişimlerinin de sebebidir.

Selçuklu yönetimi ise zor kullanışını meşrulaştırmak için bunlara “Rafîzî” gibi bir takım sünnilik dışı isnatlarda bulunurken; isyana katılan Türkmenler de zaten Sünniliği kabul etmeyen bir İslam anlayışına tabi idiler.

***
İlk şamanlar en eski geleneklere göre tanrısal gücü elinde tutarlardı ama Yüce Tanrıya boyun eğmediği için bir gün bu büyük güç Tanrı tarafından şamanın elinden alındı. Şaman da her yerde, her zaman “eski gücünü geri versin” diye Tanrı’ya yakarır, onunla olurdu ve bu nedenle onun özel bir ibadet yeri olmazdı.

Evren onun tapınağı, doğa, yer, gök onun secdegahı idi.

Hacı Bektaş’ta bu nedenle tepelerde açık alanda gündüz veya gece tanrısına yakarırdı.

Bu nedenle bugün çoğu Türkmen köylerinde cami bulunmaz ve ibadetlerini açık alanda ya da da cemevi dedikleri “toplanma evi” inde yaparlar.

Şamanlıkta yer alan yeniden doğuş ve farklı bedenleşme, şamanın soyulmuş bir karaağaç gövdesinde aç, susuz yatarken ölüp, et kemikten ayrıldığı ve tekrar kemiğin ete bürünmesiyle yeniden doğuşunu anlatır ve bu düşüncenin doğuş kaynağı eski bir Türk inancıdır. 

Günümüz erenleri olan Bektaşlar, cennete gitmek için niyaz etmez, namaza, oruca yaklaşmaz ama kendini aşmak için (cezbe) sema’ ya kalkar, göğe yükselir…

O dervişlerin adı “kalender” dir; “divane” dir.

Onlar Abdal, Işık, Torlak, Haydari diye de anılırlar. 

Bektaş bilge bir kişidir ama dinin ritüellerine, şeriatına uymaz.

Onun söylediği ilahi ve şiirler yazılı değil, sözlü olarak ağızdan ağıza geçer ve O hacca da gitmez.

Düş yoluyla gitmesi başka… 

***

Şamanlar gibi Bektaş Veli’de, Ardıç ağacına çok önem verir.

O “Hırka dağı”nda ardıç ağacının altında oturur, düşünür, yakılan ateşin etrafında halka şeklinde dönerek, semaya yükselirdi.

Ve bunlar zaten herhangi bir şamanın yaptığı şeyler idi.

Şaman ulaştığı olağanüstü güç ve seslenişleriyle ateşe söz geçirir, bu dönüşler çiğnenen ardıç tohumuyla bir kuşun göğe yükselişi gibi büyüsel yanılsamalar oluştururdu.

Bektaşın kucağında resmedilen sol taraftaki ceylan, şamanın tanrısal ren geyiğinden başka bir şey değildi.

Sağındaki aslan da Asya’dan getirdiği ejderhası…

Ama şamanı şamanlıktan çıkarıp Müslümanlaştırmak için, ren geyiğinin yerine Arap yaylalarının ceylanı, ejderhasının yerine de Ali’nin aslanı oturtuluverdi.

Ve böylece Bektaş da bir Müslüman derviş oluverdi…

Ona göre Tanrı insandan başka bir yerde aranmamalıdır.

Tanrı insanın gönlündedir…

***

Türkmenlerin o günden günümüze yansıyan ve geçmiş şaman kültürü ile karışık İslami düşünce kırıntıları bugün de yine tarihin tahrif edici rüzgarları altında bazı farklılıklarla da olsa devam etmekte.

Bu ve benzer birçok inançsal ritüeller Türkmenlerin daha önce Asya’da bildikleri ve söyledikleri şeyler idi.

Türklerin Asya’daki “Kendini bil ki Tanrıyı bilesin” sözü ve benzeri gibi.

Bektaşilik bir inançlar karışımıdır ve eski Türk örf adetleri beraberinde geleneksel inanç değerlerinin İslami değerlerle bir harmanıdır.  

Anadolu halkının birikimleri ile Asya’dan Türklerin getirdiği tüm öğelerin İslami değerlerle birbiri içinde erimesi, bütünleşmesidir.

Alevilik; göçerleri ile kırsalı kucaklayan yaşam biçimi iken, Bektaşilik kentliyi, okumuşu kucaklayan tekkeleri ile bir sosyal oluşum oldu.

Bektaşilik tarihin sayfalarında karışıp, kaybolurken; Alevilik sözlü gelenekleri ile dedeler tarafından farklı zaman ve mekanda yapılan değişikliklerle gelişti dönüştü ve günümüzde de yine Anadolu’da önemli büyüklükte toplulukların inanç birikimi olarak yaşamaya devam ediyor…

Selam ve dua ile…

Kaynak: Her TarafYAZARLAR