Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Atasoy Müftüoğlu: Bilgi Biriktirmek Üzere Okumuyoruz

Düşünür Atasoy Müftüoğlu; okumanın, bilgiye yönelik olmasını salık verirken, on yıllar öncesinden Türkiyeli Müslümanların bilgi birikimine katkı sunan kitaplarla ilgili önemli bir okuma listesini, okuyucunun istifadesine sunuyor.

Küresel çağda yaşıyor olmak, eleştirel anlamda, küresel bir dikkate, bilince, ufka, vizyona, misyona, sorumluluğa, ilgi ve meraka, hayrete, zihinsel/düşünsel/kültürel bi­rikime sahip olmayı gerektiriyor. Gerçek böyleyken, biz Müslümanlar, küresel çağda taşralı varoluşlara saplanıp kalmış olarak, eski sorunlarla, eski tartışmalarla, eski yaklaşımlarla, anlam-değer-nitelik-içerik-ufuk üretmeksizin, yalnızca parçalanma-çatışma üreterek hayatlarımızı tüketiyoruz. Bu durum, zihinsel-ruhsal-ahlaki bir mahrumiyete ve sınırsız bir kısırdöngüye işaret eder. Bu kısırdöngü sebe­biyle bizler, içerisinde yaşadığımız tarihsel dönemin hiçbir alanda failleri değiliz, aktörleri değiliz, öznesi de­ğiliz. Taşralı varoluşlara saplanıp kaldığımız için zaman ve mekânı etkileyen/dönüştüren herhangi bir etkinlikte bulunmuyoruz.

Bu noktadan hareketle, eleştirel ve seçici bir dikkatle bütün kültürleri, kültür hareketlerini takip etmeye çalışıyor, tarihsel bir farkındalığa ulaşmak istiyor, tarihsel sorgulamalar yapmak, bu sorgulamalar etrafında entelektüel/ muhalif bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Takip ettiğimiz, önerdiğimiz, tartıştığımız kitapları, ansiklopedik/akademik bilgiler biriktirmek üzere değil, her hangi bir sıralamaya tabi tutarak değil; tahakküm üreten, dokunulmaz kılınan, mutlaklaştırılan, modern/seküler/liberal/demokratik ontololojiyle/epistemolojiyle hesaplaşabilecek bir bilince/üret­kenliğe sahip olmak üzere okuyoruz.

Bir Bilinç Merkezi Oluşturmak

İslam, bütün bir insanlığa, bütün halklara, bütün kültürlere hitap eden bir dilin, bilincin, ufkun, ahlakın, vicdanın, vizyonun adıdır. Bu nedenledir ki, Müslümanların İslam’ı temsil sorumluluklarının boyutları evrensel bir çer­çeve içerir, içermek zorundadır. İslami bilincin merkezinde tevhid inancı-düşüncesi ve hassasiyeti yer alır. Müslüman gençler öncelikle kendi zamanlarının gerçekliğini bütün boyutlarıyla analiz etmek/çözümlemek durumundadır. Bu noktadan hareketle gerçekliğin İslami anlamda inşa edilmesi gibi büyük bir sorumluluk başlar. Gerçekliğin İslami anlamda inşa edilmesi, zamanı/toplumu/tarihi İslami anlamlar/değerler/ya­pılar etrafında dönüştürmekle mümkün olabilir. Bunun için yeni bir anlayış, yeni bir tasavvur, yeni bir yapılanma ge­rekir. Her kuşak, daha çok kendi dönemine özgü duyarlılıklar, çözümlemeler, tanıklıklar geliştirmek, kendi zamanını dönüştürmek/etkilemek üzere yeni bir dil/bilinç inşa etmek zorundadır. Genç kuşaklar sıra dışı bir bilince/tavra/tarza/duruşa sahip olmadıkları takdirde, sıradan biri haline gele­rek, büyük sürünün, küçük bir parçası olurlar. Hayatını, hayatlarını tek yoruma, tek isme, tek yazara/tek düşünüre/ tek bilgeye/arife ya da politik lidere kapanarak geçiren, bu yorumları ve isimleri dokunulmaz kılan, putlaştıran her­kes bu tercihiyle ancak bir kader kurbanı olabilir. Tek yoruma ve tek isme kapanmak bir hiçliğe kapanmak gibidir.

Genç kuşakların, özellikle de okuyan/yazan/düşünen/üreten/ sorumluluk alan kadroların en büyük düşmanı politik popülizmdir, dini popülizmdir, her tür popülizmdir. Popülizmler herkesi bir biçimde düşüncesizleştirir, ahmaklaştırır, aptallaştırır. Popülizmlerin herkes üzerinde telafi edilmesi zor, uyuşturucu benzeri etkiler uyandırdığı unutulmamalıdır. Bütün bu nedenlerle, genç kuşakların bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendiren her tür çabayı, çalışmayı, eseri eleştirel ve seçici bir dikkatle, tevhidi bir duyarlılıkla takip etmeleri gerekir.

Kitap Okuma Listesi

 

No Kitap Adı Yazar Yayınevi
1 Kur’an Mesajı Muhammed Esed İşaret Yayınları
2 İslam Düşüncesi Tarihi M. Muhammed Şerif İnsan Yayınları
3 Tefhimu’l Kur’an Mevdudi İnsan Yayınları
4 İslam’ın Serüveni Marshall G. S. Hodgson İz Yayıncılık
5 Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek Marshall G. S. Hodgson Yöneliş Yayınları
6 Tevhid İsmail Raci Faruki Mahya Yayınları
7 Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri John M. Hobson Yapı Kredi Yayınları
8 Modern Ortadoğu Tarihi William L. Cleveland Agora Kitaplığı
9 Ortadoğuda Modernleşme İslam ve Sekülerizm Edisyon Mana Yayınları
10 Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi Philip K. Hitti M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
11 İslam Kültür Atlası İsmail Raci Faruki, Luis Lamia Faruki İnkılab Yayınları
12 Safahat Mehmed Akif Ersoy Beyan Yayınları
13 İslam Deklarasyonu Aliya İzzetbegoviç Fide Yayınları
14 Müslüman Aklın Krizi Abdülhamid A. Ebu Süleyman Mahya Yayınları
15 Şarkiyatçılık Edward W. Said Metis Yayınları
16 Önyargı Prof. Dr. Abdülvahab M. El Messiri Mahya Yayınları
17 Hangi Ortadoğu? Zachary Lockman Küre Yayınları
18 İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri Prof. Dr. Taha Cabir Alvani İnkılab Yayınları
19 Tanınmayan Büyük Çağ Prof. Dr. Fuat Sezgin Timaş Yayınları
20 İslam Topraklarında Otoriter Rejimler Pierre-Jean Luizard İstanbul Bilgi Üniversitesi
21 İslam Tarihi Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Elips Kitap
22 İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması Muhammed İkbal Hece Yayınları
23 Doğu Batı Arasında İslam Aliya İzzetbegoviç Klasik Yayınları
24 Modern Orta Doğu Tarihi James L. Gelvin Timaş Yayınları
25 İslam Peygamberi Muhammed Hamidullah Beyan Yayınları
26 İslam’a Giriş Muhammed Hamidullah Beyan Yayınları

Devamen Okunacak Kitaplar

Devamı >>>